Dr. Anders Wieske

Dokter Anders-Wieske wait wel road.

Elke weke behandelt dokter Anders-Wieske n probleem van lezers.
De dokter zulf aan t woord: Anders, joa, zo hait ik – Deense veurolders mouten je waiten – mor laiver heb ik dat d’mìnsen mie kennen as d’Alternatieve dokter Wieske. Mien antwoorden op d’vroagen van mìnsen binnen voak anders as dat je meschain verwachten van psycholoog, therapeut of psychiater. Dou joen veurdail der mit of sloa joezulf veur de kont en denk, dij Anders-Wieske is nait wies.

 

verhoal 1: Schounen

verhoal 2: Vrumdgoan

verhoal 3: Stomme ollu

verhoal 4: Gelokkeg nij-joar

verhoal 5: Mörgeneten